V košíku je zboží za 0 Kč
0

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY akciové společnosti VIA-REK, a.s., se sídlem Ol. Blažka 145 Rájec - Jestřebí, PSČ 679 02 identifikační číslo: 49450956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6980, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.wetter-bch.cz.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.wetter-bch.cz.

1.2. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat pouze zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu wetter-bch.cz, a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací). Prodávající se zavazuje dodávat zboží v řádné kvalitě. Prodávající se dále zavazuje, že bude uveřejňovat aktuální a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a za dopravu. Cena za dopravu a platba za případnou dobírku se řídí platným ceníkem obchodu wetter-bch.cz

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

1.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
1.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
1.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
1.5.1. objednaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 
1.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, 
1.5.3. způsobu doručení objednávaného zboží
1.5.4. způsobu dopravy.

1.6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
1.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
1.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. 
1.9. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn.

CENA ZBOŽÍ a PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1.10. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
1.11. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
1.12. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

1.13. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. 
1.14. Ve lhůtě patnácti dnů od vrácení zboží kupujícím dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. 
1.15. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
1.16. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
1.17. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a současně se nedohodne s kupujícím na novém plnění. Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se zboží přestalo vyrábět či dodávat, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží kupujícímu za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný.

PŘEPRAVA a DODÁNÍ ZBOŽÍ 

1.18. Způsob doručení zboží si určuje kupující, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
1.19. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
1.20. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

1.21. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku). 
1.22. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 
1.23. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, případně je kupující oprávněn požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží s popisem jeho vady.
1.24. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem weter-bch.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: VIA-REK, a.s., Ol. Blažka 145, 679 02 Rájec-Jestřebí nebo na e-mailové adrese: zakaznickyservis@via-rek.cz Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. K oznámení vad může kupující využít reklamační protokol.

DALŠÍ PRÁVA a POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.25. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
1.26. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem prodávajícího. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 
1.27. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 
1.28. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 a násl. občanského zákoníku. 
1.29. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ a ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

1.30. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.32. Kupující souhlasí, že prodávající má právo na pravidelné zasílání akčních nabídek vztahujících se k nakoupenému sortimentu zboží, max. však 4x ročně, přičemž kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou popř. elektronickou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj předchozí závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (čl. 5 GDPR). (dále jen "souhlas")

Souhlas uděluje subjekt údajů (dále jen "zákazník")

Souhlas je udělován správci údajů (dále jen "VIA-REK") VIA-REK, a.s., IČ:49450956, se sídlem Ol. Blažka 145, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, vedená u Krajského soudu v Brně,spisová značka B 6980, (dále jen VIA-REK, a.s.)

[Rozsah zpracováni] Zákazník souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany VIA-REK:

identifikační a adresní údaje: osloveni, akademický titul, jméno příjmení datum narozeni, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narozeni, státní příslušnost, adresa odběrného místa, sídlo podnikáni, IČ; elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky; číslo bankovního účtu, jiné elektronické údaje IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype), lokační údaje zařízení užívaného zákazníkem, a Id.; další osobni údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu, spojovací číslo SIPO, informace o zboží; osobni údaje, vyhodnocováni kreditního rizika, záznamy o spotřebitelské historii a plněni platebních povinnosti u VIA-REK atd. a jsou dále zpracovávány; další osobni údaje poskytnuté zákazníkem ve Smlouvě/Dodatku či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizaci;

[Účel a doba zpracováni] Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu a po níže uvedenou dobu (počínající dnem ukončeni posledního smluvního vztahu s VIA-REK):

1. manuálního či automatického ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a hodnoceni platební schopnosti zákazníka prostřednictvím:
1.1 registrů dlužníku či jiných podobných registrů pro rozsah zpracováni po dobu 5 let.
1.2 záznamů o spotřebitelské historii zákazníka a plnění platebních povinnosti u VIA-REK pro rozsah zpracování po dobu 8 let:

2. zasílání Informačních zpráv týkajících se sjednaných služeb (např. informace o stavu vyřízeni zákazníkova požadavku) a poskytování poradenství zejména v oblasti výběru produktů a služeb, předcházení nedoplatkům ve vyúčtováni

3. občasného poskytnuli obchodní nabídky produktů, zboží a služeb VIA-REK, a to ve všech případech jakoukoli formou včetně obchodních sděleni šířených elektronickými prostředky, které zákazník poskytl (poskytne; záměrem VIA-REK je zefektivnění řešeni požadavků zákazníku a zkvalitněni poskytovaných služeb, 6) získáni názoru zákazníka týkajícího se zejména mity spokojenosti s poskytovanými/plánovanými službami VIA-REK, názoru na společnost VIA-REK.

Zákazník tímto neuděluje souhlas pro shora uvedené účely zpracování a osobni údaje:

(Je možné vyplnit přísl. číslo odstavce v článku "Účel a doba zpracováni" a vypsat slovy přísl. osobni údaj nebo identifikovat skupinu údajů písmeny odstavců v čl. "Rozsah zpracováni", čímž zákazník omezí rozsah tohoto souhlasu.)

Není-li pole v předchozí větě vyplněno či uvedeno jinak, zákazník uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a jim příslušný rozsah. Zákazník může poskytnutý souhlas kdykoli vcelku či zčásti odvolat, a to stejnou formou, jako byl udělen, telefonicky, osobně na zákaznickém centru, důvěryhodnou formou elektronické komunikace či písemně v listinné materializované podobě. Zákazník tímto souhlasí s uvedeným zpracováním svých osobních údajů, tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro uvedené účely. Zákazník dále výslovné prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatné a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutí služby/zboží

Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami. VIA-REK rozsah zpracovávaných údajů po ukončení smluvního vztahu vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na účely zpracováni.

[Informace o zpracováni osobních údajů a právech zákazníka] Osobni údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům VIA-REK, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinnosti, a dále zpracovatelům, s nimiž má VIA-REK uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, společnostem VIA-REK a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy. Zákazník má právo na přistup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz ("právo být zapomenut"), omezeni zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu, a dále na následující informace: kategorie dotčených osobních údajů; účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů, příjemci nebo kategorie příjemců pro zpřístupnění (vč. příjemců ve třetích zemích či mezinárodních organizací); plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, kritéria použitá ke stanovení této doby; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od zákazníka; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech těž informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledku takového zpracováni pro zákazníka. Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů, jakož i ucelené informace o zpracování osobních údajů a výčet práv a povinnosti zákazníka na zákazníkovo vyžádáni budou poskytnuty v sídle VIA-REK. Zákazník prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a obdržel jeho jedno vyhotovení.

V případě, že podepisujete tento souhlas prostřednictvím elektronického podepisováni, souhlasíte s tím, že VIA-REK vytvoří a bude používat tento elektronický podpis s verifikaci a bude zpracovávat Vámi poskytnuté údaje spojené s takovým podpisem, a to to účely verifikace a autentizace Vámi podepsaných dokumentů. Pokud nesouhlasíte, můžete si ihned vyžádal tento souhlas v listinné podobě k vlastnoručnímu fyzickému podpisu.

Kde nás naleznete

Ol. Blažka 145, Rájec
679 02 Rájec - Jestřebí

Copyright 2014 VIA-REK, a.s.
Přihlásit se